หน้าแรก / การบริหารจัดการ / ผู้จัดการกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ TPRIME เป็นบริษัทจำกัดซึ่ง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ โดยมีนายสุชาติ เจียรานุสสติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เป็นจำนวนร้อยละ 99.9998 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
(SCCP REIT Co., Ltd.)
เลขทะเบียนบริษัท 0105556183421
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 15 พฤศจิกายน 2556
ที่ตั้งบริษัท 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) นายสุชาติ เจียรานุสสติ (99.9998%)
รายชื่อกรรมการ 1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ
2. นายกฤษณ ฉันทวรกิจ
3. นายปฏิมา จีระแพทย์
รอบระยะเวลาบัญชี ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ที่มา บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด