หน้าแรก / ทรัพย์สินที่ TPRIME ลงทุน / อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

อาคารมีส่วนให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายใต้ชื่อ ซึ่งช่วยดึงดูดผู้เช่า
และเกื้อหนุนการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคาร

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่ในใจกลางเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร โดยอาคารตั้งอยู่ที่มุมถนนระหว่างถนนเพลินจิตและถนนหลังสวน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ห่างจากแยกราชประสงค์ 400 เมตร โดยอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม โดยมีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารโดยตรงบริเวณชั้น 3 ทำให้อาคารมีข้อได้เปรียบอาคารอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันที่ต้องเดินลงจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางต่อไปยังตัวอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยัง อาคารโดยการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถโดยสาร

" อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม
โดยมีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารโดยตรงบริเวณชั้น 3 ของอาคาร"

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 25 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 6 ชั้น โดยเป็นการลงทุนในโครงการประเภทสิทธิการเช่า ภายในตัวอาคารบริเวณชั้น 1-4 ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ศูนย์การค้าและสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2556 ในปัจจุบันอาคารสำนักงานเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ได้เปิดให้บริการสมบูรณ์แล้ว โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 52,882.00 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นทีให้เช่า (Net Leasable Area) ทั้งสิ้น ประมาณ 24,765.43 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า (Office Space) ประมาณ 18,132.13 ตารางเมตร และพื้นที่ร้านค้าให้เช่า (Retail Space) ประมาณ 6,633.30 ตารางเมตร

พื้นที่ให้เช่า
24,765.43 ตร.ม.

อัตราส่วนพื้นที่สำนักงาน
73 %

อัตราส่วนพื้นที่ร้านค้า
27 %

ลักษณะการลงทุน

ลักษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและสิทธิการเช่าในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
2. กรรมสิทธิ์ในส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม (ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ระหว่างการเจรจากับบีทีเอส เพื่อดำเนินการโอนสิทธิใช้ทางเชื่อมต่อและหน้าที่ภายใต้สัญญาต่อเชื่อมพื้นที่ที่บางกอก ออฟฟิศ มีอยู่เดิมมายังกองทรัสต์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบีทีเอสก่อน)

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์/ เจ้าของกรรมสิทธิ์

อาคารพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ดำรงเสรี
บางกอก ออฟฟิศ (สำหรับส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์)
สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า บางกอก ออฟฟิศ
ระบบสาธารณูปโภค ดำรงเสรี
บางกอก ออฟฟิศ (สำหรับส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์)
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ บางกอก ออฟฟิศ
ผู้ทรงสิทธิการเช่าเดิม บางกอก ออฟฟิศ
ระยะเวลาการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการที่เหลืออยู่ ประมาณ 19 ปี นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ระหว่าง ดำรงเสรี และ บางกอก ออฟฟิศ และสัญญาต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินและอาคารฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยระยะเวลาการเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2578 ซึ่งเป็นระยะเวลาการเช่าที่รวมถึงสิทธิในการต่ออายุการเช่าเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว)
มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน ไม่เกิน 2,420 ล้านบาท

www.themercuryville.com