หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
29 มิถุนายน 2561 10.8216 5,924,827,528.57
30 มีนาคม 2561 10.7078 5,862,556,840.62
29 ธันวาคม 2560 10.4382 5,714,921,044.43
29 กันยายน 2560 10.0633 5,509,680,367.14
30 มิถุนายน 2560 10.0986 5,528,999,150.51
31 มีนาคม 2560 10.1387 5,550,977,742.63
31 ธันวาคม 2559 10.1183 5,539,805,604.08