หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 ธันวาคม 2559 10.1183 5,539,805,604.08