วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
27/02/60 09/03/60 27/03/60 เงินปันผล 0.0759 บาท 21/10/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ