หน้าแรก / การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ / หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

เลือก :  

 

เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560
เอกสารเเนบ 2 : สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560
เอกสารเเนบ 3 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 4 : ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 7 : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สรุปผลการดำเนินงาน เเละรายงานประจำปี 2559
เอกสารเเนบ 2 : รายละเอียดข้อเสนอขอเเก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารเเนบ 3 : รายละเอียดข้อเสนอขอเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย
เอกสารเเนบ 4 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 7 : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)