ชื่อและสกุล นางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุกิจ, University of Texas at Arlington สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการลงทุน บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด (Colliers International Thailand)
  • เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (Keppel Thai Properties)

ชื่อและสกุล นายสุขวัฒก์ ภวสันต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Internet and E-Commerce Technologyมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ช่วยผู้บริหารงาน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อและสกุล นางสาววรรณพรรธน์ น้อมกล่อม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมดูแลทรัพย์สินและนักลงทุนสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมดูแลทรัพย์สินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
  • รองผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • รองผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  • ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้จัดการ (สังกัดการลงทุน ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด