หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2564
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 57,910 73,600 -21% 78,198 -26%
รายได้ดอกเบี้ย 1,911 1,922 -1% 2,586 -26%
รายได้เงินปันผล 58,000 66,000 -12% 90,000 -36%
รายได้อื่น 350 1,846 -81% 3,525 -90%
รวมรายได้ 118,171 143,368 -18% 174,309 -32%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 17,165 23,334 -26% 12,091 42%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,294 10,637 -3% 11,966 -14%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,580 3,557 1% 5,613 -36%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 450 445 1% 390 15%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,605 4,445 4% 4,244 9%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 343 265 29% 480 -29%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,660 9,555 1% 9,660 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 5,261 10,409 -49% 1,100 378%
ต้นทุนทางการเงิน 14,744 14,633 1% 13,836 7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   - - - -   -
รวมค่าใช้จ่าย 66,102 77,280 -14% 59,380 11%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 52,069 66,088 -21% 114,929 -55%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 22,000 0% 71,774 -69%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,937 1,917 1% (4,965) -139%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 76,006 90,005 -16% 181,738 -58%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2564
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 6,437,759 6,437,759 0% 6,238,439 3%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,238,421 2,236,484 0% 2,279,264 -2%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284,592 294,946 -4% 280,945 1%
ลูกหนี้ 89,151 96,083 -7% 96,873 -8%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 117,378 -18%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 1,050 10,710 -90% 39,375 -97%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 121 128 -5% 146 -17%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,291 6,099 -13% 7,433 -29%
สินทรัพย์อื่น 17,471 17,243 1% 20,125 -13%
รวมสินทรัพย์ 9,170,234 9,195,830 0% 9,079,978 1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,461 22,622 -54% 10,462 0%
เจ้าหนี้อื่น 11,058 14,637 -24% 5,889 88%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,510 17,971 -3% 25,614 -32%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,242 2,332 -4% 2,586 -13%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 90,693 91,234 -1% 102,107 -11%
หุ้นกู้ 2,046,997 2,046,709 0% 2,045,862 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 308,421 306,484 1% 164,264 88%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 4,960 4,355 14% 6,216 -20%
รวมหนี้สิน 2,492,342 2,506,344 -1% 2,363,000 5%
สินทรัพย์สุทธิ 6,677,892 6,689,486 0% 6,716,978 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,853,368 4,877,568 0% 4,948,579 -2%
กำไรสะสม 1,824,524 1,811,918 0% 1,768,399 3%
สินทรัพย์สุทธิ 6,677,892 6,689,486 0% 6,716,978 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1970 12.2182 0% 12.2684 -1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2564
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 182,855 209,789 -13% 228,491 -20%
รายได้ดอกเบี้ย 148 211 -30% 272 -46%
รายได้เงินปันผล -   -   - -   -
รายได้อื่น 367 1,943 -81% 3,628 -90%
รวมรายได้ 183,370 211,943 -13% 232,391 -21%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 37,874 41,435 -9% 7,250 422%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,294 10,637 -3% 11,966 -14%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,580 3,557 1% 5,613 -36%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 450 445 1% 390 15%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,889 7,781 1% 7,521 5%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,323 1,287 3% 1,404 -6%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,660 9,555 1% 9,660 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 8,882 14,058 -37% 5,202 71%
ต้นทุนทางการเงิน 14,744 14,633 -11% 13,836 7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,167 17,116 -11% 24,610 -38%
รวมค่าใช้จ่าย 109,860 120,504 -9% 87,452 26%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 73,510 91,439 -20% 144,939 -49%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,917 1,917 1% 44,809 -96%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 75,447 93,356 -19% 189,748 -60%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2564
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,772,558 8,770,621 0% 8,635,080 2%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 672,282 703,230 -4% 675,979 -1%
ลูกหนี้ 7,371 12,653 -42% 21,039 -65%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 1,050 10,710 -90% 39,375 -97%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 29,266 30,171 -3% 32,858 -65%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - 558 -100%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,51 6,896 -20% 7,55 -27%
สินทรัพย์อื่น 24,422 22,935 6% 42,057 -42%
รวมสินทรัพย์ 9,512,460 9,557,216 0% 9,454,501 1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,461 22,622 -54% 10,462 0%
เจ้าหนี้อื่น 16,587 21,575 -54% 10,643 56%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,244 25,092 -23% 64,321 -58%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,651 25,493 -58% 12,796 -17%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 37,073 42,079 -12% 37,237 0%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 255,971 257,890 0% 285,345 -10%
หุ้นกู้ 2,046,997 2,046,709 0% 2,045,862 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 308,421 306,484 1% 164,264 88%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 630 344 83% - -
หนี้สินอื่น 11,484 9,834 17% 12,829 -10%
รวมหนี้สิน 2,725,519 2,758,122 -1% 2,643,849 3%
สินทรัพย์สุทธิ 6,786,941 6,799,094 0% 6,810,652 0%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,853,368 4,877,568 0% 4,948,579 -2%
กำไรสะสม 1,933,573 1,921,526 1% 1,862,073 4%
สินทรัพย์สุทธิ 6,786,941 6,799,094 0% 6,810,652 0%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.3962 12.4184 0% 12.4395 0%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2564 และไตรมาส 3 ปี 2563