หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2564
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 73,600 78,773 -7% 64,554 14%
รายได้ดอกเบี้ย 1,922 1,889 2% 3,004 -36%
รายได้เงินปันผล 66,000 66,000 0% 70,000 -6%
รายได้อื่น 1,846 2,033 -9% 4,153 -56%
รวมรายได้ 143,368 148,695 -4% 141,711 1%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 23,334 17,666 32% 13,673 71%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,637 10,823 -2% 10,952 -3%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,557 5,407 -34% 5,553 -36%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 445 440 1% 387 15%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,445 4,545 -2% 4,562 -3%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 265 576 -54% 462 -43%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,555 9,450 1% 9,555 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 10,409 4,382 138% 1,187 777%
ต้นทุนทางการเงิน 14,633 18,202 -20% 13,733 7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   - - - -   -
รวมค่าใช้จ่าย 77,280 71,491 8% 60,064 29%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 66,088 77,204 -14% 81,647 -19%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 148,421 -85% 76,327 -71%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,917 (172,324) -101% (3,977) -148%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 90,005 53,301 69% 153,997 -42%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2564
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 6,437,759 6,437,759 0% 6,311,338 2%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,236,484 2,234,567 0% 2,258,769 -1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 294,946 277,826 6% 296,890 -1%
ลูกหนี้ 96,083 93,495 3% 86,377 11%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 10,710 20,265 -47% 29,715 -64%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 128 134 -4% 140 -9%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,099 8,036 -24% 8,295 -26%
สินทรัพย์อื่น 17,243 17,509 -2% 17,861 -3%
รวมสินทรัพย์ 9,195,830 9,185,969 0% 9,105,763 1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 22,622 10,191 122% 23,032 -2%
เจ้าหนี้อื่น 14,637 16,066 -9% 17,527 -16%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,971 17,185 5% 20,247 -11%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,332 2,609 -11% 3,714 -37%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 91,234 93,483 -2% 95,927 -5%
หุ้นกู้ 2,046,709 2,046,424 0% 2,046,146 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 306,484 304,567 1% 150,769 103%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 4,355 8,363 -48% 6,873 -37%
รวมหนี้สิน 2,506,344 2,498,888 0% 2,364,235 6%
สินทรัพย์สุทธิ 6,689,486 6,687,081 0% 6,741,528 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,877,568 4,916,714 -1% 4,916,714 -1%
กำไรสะสม 1,811,918 1,770,367 2% 1,824,814 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,689,486 6,687,081 0% 6,741,528 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.2182 12.2138 0% 12.3132 -1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2564
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 209,789 217,891 -4% 211,733 -1%
รายได้ดอกเบี้ย 211 225 -6% 232 -9%
รายได้เงินปันผล -   -   - -   -
รายได้อื่น 1,943 4,825 -60% 4,555 -57%
รวมรายได้ 211,943 222,941 -5% 216,520 -2%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 41,435 34,576 20% 36,116 15%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,637 10,823 -2% 10,952 -3%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,557 5,407 -34% 5,553 -36%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 445 440 1% 387 15%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,781 7,804 0% 7,853 -1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,287 1,601 -20% 858 50%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,555 9,450 1% 9,555 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 14,058 8,034 75% 5,765 144%
ต้นทุนทางการเงิน 14,633 18,202 -20% 13,733 7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17,116 18,544 -8% 18,302 -6%
รวมค่าใช้จ่าย 120,504 114,881 5% 109,074 10%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 91,439 108,060 -15% 107,446 -15%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,917 (45,903) -104% 48,349 -96%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 93,356 62,157 50% 155,795 -40%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2564
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,770,621 8,768,704 0% 8,666,485 1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 703,230 698,002 1% 702,941 0%
ลูกหนี้ 12,653 13,057 -3% 14,018 -10%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 10,710 20,265 -47% 29,715 -64%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30,171 31,067 -3% 31,952 -6%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - 69 -100%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,896 9,251 -25% 10,085 -32%
สินทรัพย์อื่น 22,935 22,250 3% 22,752 1%
รวมสินทรัพย์ 9,557,216 9,562,596 0% 9,478,017 1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 22,622 10,191 122% 23,032 -2%
เจ้าหนี้อื่น 21,575 20,609 5% 29,533 -27%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,092 25,825 -3% 28,967 -13%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 25,493 43,108 -41% 29,658 -14%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 42,079 42,056 0% 41,206 2%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 257,890 262,158 -2% 278,061 -7%
หุ้นกู้ 2,046,709 2,046,424 0% 2,046,146 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 306,484 304,567 1% 150,769 103%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 344 88 291% - -
หนี้สินอื่น 9,834 14,232 -31% 11,716 -16%
รวมหนี้สิน 2,758,122 2,769,258 0% 2,639,088 5%
สินทรัพย์สุทธิ 6,799,094 6,793,338 0% 6,838,929 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,877,568 4,916,714 -1% 4,916,714 -1%
กำไรสะสม 1,921,526 1,876,624 2% 1,922,215 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,799,094 6,793,338 0% 6,838,929 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.4184 12.4079 0% 12.4912 -1%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563