หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2561
ไตรมาส 2
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 87,887 83,686 5% 79,450 11%
รายได้เงินปันผล 62,000 64,000 -3% 40,000 55%
รายได้ดอกเบี้ย 6,337 6,739 -6% 8,228 -23%
รายได้อื่น 38 2,401 -98% 14 171%
รวมรายได้ 156,262 156,826 0% 127,692 22%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 36,422 33,079 10% 31,187 17%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 8,362 8,209 2% 7,355 14%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,116 4,995 2% 4,834 6%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 491 486 1% 496 -1%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,008 4,190 -4% 3,894 3%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 351 446 -21% 306 15%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,660 9,555 1% 9,660 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,365 1,515 -10% 1,299 5%
ต้นทุนทางการเงิน 19,649 19,434 1% 19,600 0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 85,424 81,909 4% 78,631 9%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 70,838 74,917 -5% 49,061 44%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,000 (11,000) 109% (279,064) 100%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 130,618 159,113 -18% 566,995 -77%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 202,456 223,030 -9% 336,992 -40%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2561
ไตรมาส 2
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2,130,000 2,129,000 0% 2,162,000 -1%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5,444,188 5,313,570 2% 4,888,778 11%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 193,007 184,139 5% 172,614 12%
ลูกหนี้ 67,376 69,519 -3% 49,127 37%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 307,378 331,378 -7% 405,378 -24%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 116,130 125,790 -8% 154,454 -25%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 194 199 -3% 218 -11%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
สินทรัพย์อื่น 42,069 50,087 -16% 45,075 -7%
รวมสินทรัพย์ 8,300,342 8,203,682 1% 7,877,644 5%
เจ้าหนี้ 21,347 16,783 27% 20,699 3%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 43,843 49,089 -11% 31,662 38%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
รายได้รับล่วงหน้า 2,078 2,531 -18% 2,108 -1%
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 91,506 88,992 3% 89,330 2%
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,032,710 2,031,369 0% 2,027,460 0%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 6,050 5,668 7% 5,452 11%
รวมหนี้สิน 2,197,534 2,194,432 0% 2,176,711 1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,102,808 6,009,250 2% 5,700,933 7%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.1466 10.9758 2% 10.4126 7%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2561
ไตรมาส 2
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 237,635 230,490 3% 202,558 17%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้ดอกเบี้ย 369 519 -29% 405 -9%
รายได้อื่น 193 2,957 -93% 14 1279%
รวมรายได้ 238,197 233,966 2% 202,977 17%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 66,779 54,630 22% 66,424 1%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 8,362 8,209 2% 7,355 14%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,116 4,995 2% 4,834 6%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 491 486 1% 496 -1%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 6,955 7,306 -5% 6,792 2%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 762 916 -17% 655 16%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,660 9,555 1% 9,660 0%
ค่าใช้จ่ายอื่น 5,454 5,184 5% 4,757 15%
ต้นทุนทางการเงิน 19,649 19,434 1% 19,600 0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16,376 17,880 -8% 10,459 57%
รวมค่าใช้จ่าย 139,604 128,595 9% 131,032 7%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 98,593 105,371 -6% 71,945 37%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 107,618 124,114 -13% 226,796 -53%
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 206,211 229,485 -10% 298,741 -31%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2561
ไตรมาส 2
ปี 2561
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2560
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 7,881,566 7,773,948 1% 7,456,156 6%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 528,761 517,784 2% 454,282 16%
ลูกหนี้ 19,013 17,568 8% 18,667 2%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 116,130 125,790 -8% 154,454 -25%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40,050 40,955 -2% 43,641 -8%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 245 197 24% - -
สินทรัพย์อื่น 64,024 63,484 1% 55,798 15%
รวมสินทรัพย์ 8,649,789 8,539,726 1% 8,182,998 6%
เจ้าหนี้ 27,246 23,033 18% 26,114 4%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 103,342 90,678 14% 84,463 22%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,079 21,552 -39% 8,049 62%
รายได้รับล่วงหน้า 34,808 37,720 -8% 38,526 -10%
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 279,790 273,986 2% 251,256 11%
เงินกู้ยืมระยะยาว 2,032,710 2,031,369 0% 2,027,460 0%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - 29 -100%
หนี้สินอื่น 11,476 11,363 1% 9,972 15%
รวมหนี้สิน 2,502,451 2,489,701 1% 2,445,869 2%
สินทรัพย์สุทธิ 6,147,338 6,050,025 2% 5,737,129 7%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2280 11.0502 2% 10.4787 7%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2-3 ปี 2561 และไตรมาสที่ 3 ปี 2560