หน้าแรก / การบริหารจัดการ / ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในการจัดการดูแลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดูแลในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ใช้บริการในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ทําการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคาร และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์ และมีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นอย่างดี


โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แอนด์ ซีเคียวริตี้ แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

CBM ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2556 เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง CBM Pte Ltd (ประเทศสิงคโปร์) และบริษัทเอ็มทีอาร์ แอสเส็ท แมนเนเจอร์จํากัด ซึ่งต่างเป็ นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดย CBM Pte Ltd เป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2514 ปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 1,700 คน และมีประสบการณ์ให้บริการทีครอบคลุมในหลายส่วนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การบริหารโครงการ ตัวแทนบริหาร ที่จอดรถ การบริหารจัดการ (Operation) การอบรมและให้คําปรึกษา เป็นต้น สําหรับบริษัทเอ็มทีอาร์ แอสเส็ท แมนเนเจอร์จํากัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 และเป็น 1 ในบริษัทที่ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับนักลงทุน (Owner’s representative) และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินที่เป็นที่ยอมรับ

โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทในเครือของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ซึ่งจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการที่ครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแก่ลูกค้าที่ต้องการคุณค่าสูงสุดจากการเป็นเจ้าของ ใช้ประโยชน์หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โจนส์ แลง ลาซาลล์มีการให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 1,000 เมือง ของ 60 ประเทศ ผ่านสํานักงาน 185 สาขา ในประเทศไทย โจนส์ แลง ลาซาลล์เริ่มดําเนินธุรกิจในปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีพนักงานกว่า 1,000 คนและมี อสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการของลูกค้าภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวม 4,000,000 ตารางเมตร

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้กำหนดไว้ จัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จัดการและควบคุมการบำรุงรักษา ตลอดจนดูแลให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์