หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ / โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 115,277,300 21.06
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 46,174,600 8.43
3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,000,000 7.31
4. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,000,000 7.31
5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,000,000 6.94
6. ธนาคารออมสิน 30,000,000 5.48
7. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 23,129,900 4.22
8. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,325,000 3.71
9. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 18,213,300 3.33
10. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 11,289,700 2.06
11. มหาวิทยาลัยมหิดล 9,463,400 1.73
12. กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 7,467,500 1.36
13. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,253,700 1.32
14. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 4,853,100 0.89
15. PHATRA PROPERTY SECTOR FUND 4,135,700 0.76
16. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส 4,070,400 0.74
17. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) -ตราสารทุน โดย บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 3,797,400 0.69
18. กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม 3,317,400 0.61
19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3,000,000 0.55
20. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 2,960,000 0.54