หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ / โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 115,505,800 21.10
2.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 46,174,600 8.43
3.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,000,000 7.31
4.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,000,000 7.31
5.  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,000,000 6.94
6.  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 31,882,100 5.82
7.  ธนาคารออมสิน 30,000,000 5.48
8.  บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23,375,000 4.27
9.  กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 19,063,300 3.48
10.  กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 10,428,900 1.90
11.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,510,500 1.74
12.  มหาวิทยาลัยมหิดล 9,463,400 1.73
13.  กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 7,256,500 1.33
14.  CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 3,991,900 0.73
15.  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 3,726,300 0.68
16.  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) -ตราสารทุน โดย บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 3,314,200 0.61
17.  นายนที พานิชชีวะ 3,200,000 0.58
18.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3,000,000 0.55
19.  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 2,960,000 0.54
20.  KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 2,749,800 0.50