ชื่อและสกุล นายสุชาติ เจียรานุสสติ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Science, Imperial College สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการของ SCCP Asset Management Pte. Ltd. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท SC Capital Partners
 • กรรมการบริหาร Westbrook Real Estate Partners
 • ที่ปรึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อและสกุล นางสาวพรรณราย ปิยะชินวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการจัดการระบบข้อมูลทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อและสกุล ดร. ปฏิมา จีระแพทย์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Philosophy in Management and Organization Development มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ประธานกรรมการบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.ที พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด

ชื่อและสกุล นายศิวะพร ชมสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน , Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษา บริษัท ซีเอสเอ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ โครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท สาริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อและสกุล นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา CISA ระดับ 3 (Certified Investment and Securities Analyst)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • เหรัญญิก สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
 • กรรมการผู้จัดการ สายวิชาการและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการโครงการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • ผู้จัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย