หน้าแรก / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ /โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
113,546,300 20.74
2. 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
42,780,800 7.81
3. 
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)
40,106,000 7.33
4. 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
39,870,000 7.28
5. 
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
35,960,000 6.57
6. 
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
31,562,100 5.76
7. 
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible
29,691,200 5.42
8. 
ธนาคาร ออมสิน
22,500,000 4.11
9. 
Principal Property Income Fund
17,096,100 3.12
10. 
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
16,500,000 3.01
11. 
สำนักงานประกันสังคม
13,426,700 2.45
12. 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10,424,400 1.90
13. 
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้
9,554,200 1.75
14. 
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
9,375,800 1.71
15. 
มหาวิทยาลัยมหิดล
8,763,400 1.60
16. 
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I
6,864,200 1.25
17. 
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
6,473,300 1.18
18. 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3,510,000 0.64
19. 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3,200,000 0.58
20. 
นาย นที พานิชชีวะ
3,000,000 0.55