ชื่อและสกุล นายสุขวัฒก์ ภวสันต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Internet and E-Commerce Technologyมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ช่วยผู้บริหารงาน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อและสกุล นางสาววรรณพรรธน์ น้อมกล่อม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมดูแลทรัพย์สินและนักลงทุนสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมดูแลทรัพย์สินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
 • รองผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • รองผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการ (สังกัดการลงทุน ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด

ชื่อและสกุล นางสาวพรหมรักษ์ เชาว์วุฒิประสิทธิ์
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ฟัลครัม เรียลเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
 • รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อและสกุล นางสาวนพมาศ นิลแช่ม
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแอเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์, บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
 • ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 • นักกฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย นงนาฎ ลือตระกูล

ชื่อและสกุล นายชัยวัฒน์ มหัตเดชกุล
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
หรือการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้อำนวยการ/กรรมการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอสซี แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการจัดการขายสินทรัพย์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการคำปรึกษาทางการเงิน บริษัท เคพีเอ็มจี บิสเนส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
 • ผู้จัดการ ฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ (ประเทศไทย) จำกัด