แบบ 56-REIT


ประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ : 3.35 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 4.28 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 6.82 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 89.77 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 2.96 MB.

แบบ 56-REIT


ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 3.93 MB.