ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประเภทธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและทรัสตี
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร 0-2673-3988
Homepage www.kasikornasset.com

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ