เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560