เอกสาร
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่กองทรัสต์ได้มีการนำส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
รายงานสรุปประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามที่กองทรัสต์ได้มีการนำส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560