หน้าแรก / ทรัพย์สินที่ TPRIME ลงทุน /อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

อาคารมีส่วนให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายใต้ชื่อ ซึ่งช่วยดึงดูดผู้เช่า
และเกื้อหนุนการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคาร

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ซึ่งอยู่ในใจกลางเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
โดยอาคารตั้งอยู่ที่มุมถนนระหว่างถนนเพลินจิตและถนนหลังสวน ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม ห่างจากแยกราชประสงค์ 400 เมตร โดยอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ อยู่ติดกับสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม โดยมีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารโดยตรงบริเวณชั้น 3 ทำให้อาคารมีข้อได้เปรียบอาคารอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันที่ต้องเดินลงจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางต่อไปยังตัวอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยัง อาคารโดยการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส รถยนต์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถโดยสาร

" อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม
โดยมีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารโดยตรงบริเวณชั้น 3 ของอาคาร"

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ สูง 25 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 6 ชั้น โดยเป็นการลงทุนในโครงการประเภทสิทธิการเช่า ภายในตัวอาคารบริเวณชั้น 1-4 ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่ศูนย์การค้าและสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2556 ในปัจจุบันอาคารสำนักงานเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ได้เปิดให้บริการสมบูรณ์แล้ว โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 52,882.00 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นทีให้เช่า (Net Leasable Area) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้นประมาณ 25,036.15 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า (Office Space) ประมาณ 18,162.59 ตารางเมตร พื้นที่ร้านค้าให้เช่า (Retail Space) ประมาณ 6,770.83 ตารางเมตร และพื้นที่ห้องเก็บของ (Storage Space) ประมาณ 102.73 ตารางเมตร

พื้นที่ให้เช่า
25,036.15 ตร.ม.

ณ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนพื้นที่สำนักงาน
73%

ณ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนพื้นที่ร้านค้า
27%

ณ 31 ธันวาคม 2565

ลักษณะการลงทุน

ลักษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน 1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารรวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและสิทธิการเช่าในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
2. กรรมสิทธิ์ในส่วนต่อเติมอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3. สิทธิการใช้สะพานทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าระหว่างอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์กับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม (ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์อยู่ระหว่างการเจรจากับบีทีเอส
เพื่อดำเนินการโอนสิทธิใช้ทางเชื่อมต่อและหน้าที่ภายใต้สัญญาต่อเชื่อมพื้นที่ที่บางกอก ออฟฟิศ มีอยู่เดิมมายังกองทรัสต์ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบีทีเอสก่อน)
ลักษณะการจัดหาประโยชน์ สิทธิการเช่า
มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 2,420,000,000 บาท

www.themercuryville.com