หน้าแรก / เกี่ยวกับ TPRIME /ข้อมูลทั่วไปของ TPRIME

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
(Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: TPRIME)

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (ผู้ก่อตั้งทรัสต์ / ผู้จัดการกองทรัสต์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (ทรัสตี)

ข้อมูลทั่วไปของกองทรัสต์ TPRIME

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ TPRIME เป็นกองทรัสต์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานก.ล.ต. ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์ TPRIME จะก่อตั้งขึ้นเมื่อมีการทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็นหนังสือระหว่างบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตี และผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนทรัพย์สินหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ที่จะทำให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตี

เมื่อมีการก่อตั้งทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทรัพย์สินเริ่มต้นที่จะให้เป็นกองทรัสต์ ได้แก่เงินที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่ดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี และยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการโอนเงินดังกล่าว พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การก่อตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

สาระสำคัญของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ TPRIME
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ("บริษัท")
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
และ สำหรับโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ได้แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("ทรัสตี")
อายุกองทรัสต์ ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
จำนวนหน่วยทรัสต์ 547,500,000 หน่วย
ประเภทของหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนที่ชำระแล้ว 4,627,634,250 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)