หน้าแรก / การบริหารจัดการ /ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ในการจัดการดูแลทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะดูแลในการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ใช้บริการในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ทําการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคาร และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์ และมีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนเป็นอย่างดี


โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด “NMC” จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 เดิมชื่อ บริษัท นันทวัน-มารูเซ่ จำกัด โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท นันทวัน จำกัด หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม บริษัท ไทยโอบายาชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งหนึ่งของประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“NMC” มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 (ระบบบริหารงานคุณภาพ), ISO 14001:2015 (ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) และ ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จากประสบการณ์และความชำนาญดังกล่าว “NMC” จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบริหารจัดการโครงการต่างๆ หลากหลายประเภท อาทิเช่น โครงการอาคารสำนักงานและพลาซ่า, โครงการของสถาบันการเงินขนาดใหญ่, อาคารศูนย์ข้อมูล (Data Center), โรงงานอุตสาหกรรม, สายการบินชั้นนำ และอาคารสถานฑูต เป็นต้น

โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“JLL”) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจบริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริหารการลงทุน JLL เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทที่ที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ สูงสุดตามการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน โดยในปีที่ผ่านมา มีรายได้ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจในกว่า 80 ประเทศและมีพนักงานทั่วโลกรวมจำนวน ทั้งสิ้นกว่า 93,000 คน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) JLL สำหรับในประเทศไทย JLL เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2533 ปัจจุบันเป็นบริษัทระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยพนักงาน 1,600 คน มีอสังหาริมทรัพย์และสถานประกอบการภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นพื้นที่รวม 6.6 ล้าน ตารางเมตร

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้กำหนดไว้ จัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จัดการและควบคุมการบำรุงรักษา ตลอดจนดูแลให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์