หน้าแรก / การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ /หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

เลือก :  

 

เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
เอกสารเเนบ 2 : ความเห็นทรัสตี
เอกสารเเนบ 3 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 4 : ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 7 : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
เอกสารเเนบ 2 : รายละเอียดข้อเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารเเนบ 3 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 4 : ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 7 : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)