หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 มิถุนายน 2566 12.4545 6,818,877,667.12
31 มีนาคม 2566 12.4316 6,806,332,941.08
31 ธันวาคม 2565 12.3311 6,751,303,541.76
30 กันยายน 2565 12.3485 6,760,804,221.15
30 มิถุนายน 2565 12.3454 6,759,156,934.84
31 มีนาคม 2565 12.3391 6,755,693,353.05
31 ธันวาคม 2564 12.3986 6,788,278,159.29
30 กันยายน 2564 12.3962 6,786,941,245.47
30 มิถุนายน 2564 12.4184 6,799,094,647.55
31 มีนาคม 2564 12.4079 6,793,338,390.09
31 ธันวาคม 2563 12.4912 6,838,929,358.40
30 กันยายน 2563 12.4395 6,810,651,620.10
30 มิถุนายน 2563 12.2829 6,724,928,653.60
31 มีนาคม 2563 12.1884 6,673,158,187.22
31 ธันวาคม 2562 11.7256 6,419,775,942.03
30 กันยายน 2562 11.7039 6,407,897,974.54
30 มิถุนายน 2562 11.6322 6,368,678,989.86
31 มีนาคม 2562 11.4590 6,273,854,174.91
31 ธันวาคม 2561 11.2513 6,160,120,882.96
30 กันยายน 2561 11.2280 6,147,337,963.55
29 มิถุนายน 2561 10.8216 5,924,827,528.57
30 มีนาคม 2561 10.7078 5,862,556,840.62
29 ธันวาคม 2560 10.4382 5,714,921,044.43
29 กันยายน 2560 10.0633 5,509,680,367.14
30 มิถุนายน 2560 10.0986 5,528,999,150.51
31 มีนาคม 2560 10.1387 5,550,977,742.63
31 ธันวาคม 2559 10.1183 5,539,805,604.08