หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2566
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 69,484 70,349 -1% 70,426 -1%
รายได้ดอกเบี้ย 2,786 2,567 9% 1,919 45%
รายได้เงินปันผล 53,000 54,000 -2% 50,000 6%
รายได้อื่น 270 2,976 -91% 41 559%
รวมรายได้ 125,540 129,892 -3% 122,386 3%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 19,427 20,597 -6% 27,062 -28%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,256 10,381 -1% 10,128 1%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,588 3,550 1% 3,567 1%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 385 384 0% 392 -2%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,798 4,818 0% 4,303 12%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 527 433 22% 288 83%
ค่าใช้จ่ายอื่น 7,333 1,036 608% 814 801%
ต้นทุนทางการเงิน 20,822 19,835 5% 14,708 42%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 67,136 61,034 10% 61,262 10%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 58,404 68,858 -15% 61,124 -4%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 22,000 0% 22,000 0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,839 1,819 1% 1,894 -3%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 82,243 92,677 -11% 85,018 -3%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2566
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,541,012 6,541,012 0% 6,371,360 3%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,134,413 2,119,952 1% 2,258,458 -5%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 274,352 280,411 -2% 299,566 -8%
ลูกหนี้ 79,550 82,164 -3% 78,096 2%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 73 79 -8% 97 -25%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,931 4,901 1% 5,503 -10%
สินทรัพย์อื่น 19,236 20,176 -5% 17,617 9%
รวมสินทรัพย์ 9,149,945 9,145,073 0% 9,127,075 0%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 7,779 13,145 -41% 10,461 -26%
เจ้าหนี้อื่น 12,384 9,963 24% 9,746 27%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,830 20,683 1% 17,111 22%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,345 1,929 22% 2,181 8%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 82,971 83,261 0% 93,965 -12%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 983,753 982,068 0% - -
หุ้นกู้ 1,048,757 1,048,666 0% 2,048,159 -49%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 292,785 290,947 1% 301,458 -3%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 5,632 5,215 8% 4,847 16%
รวมหนี้สิน 2,457,236 2,455,877 0% 2,487,928 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,692,709 6,689,196 0% 6,639,147 1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,680,961 4,697,605 0% 4,759,691 -2%
กำไรสะสม 2,011,748 1,991,591 1% 1,879,456 7%
สินทรัพย์สุทธิ 6,692,709 6,689,196 0% 6,639,147 1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.2241 12.2177 0% 12.1263 1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2566
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 192,746 197,138 -2% 189,213 2%
รายได้ดอกเบี้ย 1,449 1,750 -17% 172 742%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 3,069 3,127 -2% 257 1094%
รวมรายได้ 197,264 202,015 -2% 189,642 4%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 41,699 42,877 -3% 52,299 -20%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,256 10,381 -1% 10,128 1%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,588 3,550 1% 3,567 1%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 385 384 0% 392 -2%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8,736 8,551 2% 7,867 11%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 882 876 1% 1,322 -33%
ค่าใช้จ่ายอื่น 12,212 5,511 122% 4,605 165%
ต้นทุนทางการเงิน 20,857 19,835 5% 14,708 42%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,899 14,461 -4% 12,875 8%
รวมค่าใช้จ่าย 112,514 106,426 6% 107,763 4%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 84,750 95,589 -11% 81,879 4%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,549 1,819 -15% 1,894 -18%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 86,299 97,408 -11% 83,773 3%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2566
ไตรมาส 2
ปี 2566
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,792,033 8,771,810 0% 8,726,196 1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 667,477 698,924 -4% 691,736 -4%
ลูกหนี้ 10,531 9,473 11% 9,811 7%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22,083 22,989 -4% 25,674 -14%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8,770 5,372 63% 6,886 27%
สินทรัพย์อื่น 25,232 26,820 -6% 26,318 -4%
รวมสินทรัพย์ 9,526,126 9,535,388 0% 9,486,621 0%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 7,779 13,145 -41% 10,461 -26%
เจ้าหนี้อื่น 23,173 17,724 31% 17,277 34%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 38,579 39,112 -1% 27,633 40%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,268 21,329 -57% 9,236 0%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 34,530 37,483 -8% 40,614 -15%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 245,631 249,849 -2% 257,389 -5%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 983,753 982,068 0% - -
หุ้นกู้ 1,048,757 1,048,666 0% 2,048,159 -49%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 296,179 290,947 2% 301,458 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 618 695 -11% 1,161 -47%
หนี้สินอื่น 11,412 15,492 -26% 12,429 -8%
รวมหนี้สิน 2,699,679 2,716,510 -1% 2,725,817 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,826,447 6,818,878 0% 6,760,804 1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,680,961 4,697,605 0% 4,759,691 -2%
กำไรสะสม 2,145,486 2,121,273 1% 2,001,113 7%
สินทรัพย์สุทธิ 6,826,447 6,818,878 0% 6,760,804 1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.4684 12.4545 0% 12.3485 1%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2566