หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2565
ไตรมาส 2
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 70,426 72,508 -3% 57,910 22%
รายได้ดอกเบี้ย 1,919 1,900 1% 1,911 0%
รายได้เงินปันผล 50,000 52,000 -4% 58,000 -14%
รายได้อื่น 41 183 -78% 350 -88%
รวมรายได้ 122,386 126,591 -3% 118,171 4%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 27,062 21,799 24% 17,165 58%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,128 10,237 -1% 10,294 -2%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,567 3,533 1% 3,580 0%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 392 359 9% 450 -13%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,303 4,501 -4% 4,605 -7%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 288 357 -19% 343 -16%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย - - - 9,660 -100%
ค่าใช้จ่ายอื่น 814 5,424 -85% 5,261 -85%
ต้นทุนทางการเงิน 14,708 14,595 1% 14,744 0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 61,262 60,805 1% 66,102 -7%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 61,124 65,786 -7% 52,069 17%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 22,000 0% 22,000 0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,894 1,873 1% 1,937 -2%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 85,018 89,659 -5% 76,006 12%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2565
ไตรมาส 2
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,371,360 6,371,360 0% 6,437,759 -1%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,258,458 2,256,564 0% 2,238,421 1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 299,566 301,425 -1% 284,592 5%
ลูกหนี้ 78,096 79,100 -1% 89,151 -12%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - - - 1,050 -100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 97 103 -6% 121 -20%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,503 7,905 -30% 5,291 4%
สินทรัพย์อื่น 17,617 18,346 -4% 17,471 1%
รวมสินทรัพย์ 9,127,075 9,131,181 0% 9,170,234 0%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,461 22,622 -54% 10,461 0%
เจ้าหนี้อื่น 9,746 8,799 11% 11,058 -12%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,111 17,278 -1% 17,510 -2%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,181 1,717 27% 2,242 -3%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 93,965 91,478 3% 90,693 4%
หุ้นกู้ 2,048,159 2,047,864 0% 2,046,997 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 301,458 299,564 1% 308,421 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 4,847 5,604 -14% 4,960 -2%
รวมหนี้สิน 2,487,928 2,494,926 0% 2,492,342 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,639,147 6,636,255 0% 6,677,892 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,759,691 4,779,949 0% 4,853,368 -2%
กำไรสะสม 1,879,456 1,856,306 1% 1,824,524 3%
สินทรัพย์สุทธิ 6,639,147 6,636,255 0% 6,677,892 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1263 12.1210 0% 12.1970 -1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2565
ไตรมาส 2
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 189,213 192,191 -2% 182,855 3%
รายได้ดอกเบี้ย 172 161 7% 148 16%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 257 251 2% 367 -30%
รวมรายได้ 189,642 192,603 -2% 183,370 3%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 52,299 42,504 23% 37,874 38%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,128 10,237 -1% 10,294 -2%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,567 3,533 1% 3,580 0%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 392 359 9% 450 -13%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,867 8,022 -2% 7,886 0%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,322 1,615 -18% 1,323 0%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย - - - 9,660 -100%
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,605 9,181 -50% 8,882 -48%
ต้นทุนทางการเงิน 14,708 14,595 1% 14,744 0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,875 13,367 -4% 15,167 -15%
รวมค่าใช้จ่าย 107,763 103,413 4% 109,860 -2%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 81,879 89,190 -8% 73,510 11%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,894 1,873 1% 1,937 -2%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 83,773 91,063 -8% 75,447 11%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 3
ปี 2565
ไตรมาส 2
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 3
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,726,196 8,724,302 0% 8,772,558 -1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691,736 705,817 -2% 672,282 3%
ลูกหนี้ 9,811 7,899 24% 7,371 33%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - - - 1,050 -100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25,674 26,580 -3% 29,266 -12%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,886 8,408 -18% 5,511 25%
สินทรัพย์อื่น 26,318 27,970 -6% 24,422 8%
รวมสินทรัพย์ 9,486,621 9,500,976 0% 9,512,460 0%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,461 22,622 -54% 10,461 0%
เจ้าหนี้อื่น 17,277 16,021 8% 16,587 4%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,633 26,587 4% 27,244 1%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,236 19,409 -52% 10,651 -13%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 40,614 42,519 -4% 37,073 10%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 257,389 253,132 2% 255,971 1%
หุ้นกู้ 2,048,159 2,047,864 0% 2,046,997 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 301,458 299,564 1% 308,421 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,161 1,044 11% 630 84%
หนี้สินอื่น 12,429 13,057 -5% 11,484 8%
รวมหนี้สิน 2,725,817 2,741,819 -1% 2,725,519 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,760,804 6,759,157 0% 6,786,941 0%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,759,691 4,779,949 0% 4,853,368 -2%
กำไรสะสม 2,001,113 1,979,208 1% 1,933,573 3%
สินทรัพย์สุทธิ 6,760,804 6,759,157 0% 6,786,941 0%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.3485 12.3454 0% 12.3962 0%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2565 และไตรมาส 3 ปี 2564