หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2564
ไตรมาส 4
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 78,773 78,677 0% 90,449 -13%
รายได้ดอกเบี้ย 1,889 2,188 -14% 3,506 -46%
รายได้เงินปันผล 66,000 82,000 -20% 66,000 0%
รายได้อื่น 2,033 367 454% 184 1005%
รวมรายได้ 148,695 163,231 -9% 160,139 -7%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 17,666 25,343 -30% 21,854 -19%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,823 11,422 -5% 10,904 -1%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,407 5,624 -4% 5,437 -1%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 440 390 13% 459 -4%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,545 4,347 5% 4,452 2%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 576 541 6% 276 109%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,450 9,660 -2% 9,555 -1%
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,382 10,395 -58% 1,179 272%
ต้นทุนทางการเงิน 18,202 13,860 31% 18,993 -4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   - - - -   -
รวมค่าใช้จ่าย 71,491 81,583 -12% 73,109 -2%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 77,204 81,648 -5% 87,030 -11%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - - 984 -100%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - - (598) -100%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 148,421 72,898 104% 224,160 -34%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (172,324) (20,495) 741% 46,051 -474%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 53,301 134,052 -60% 357,627 -85%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2564
ไตรมาส 4
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,437,759 6,311,338 2% 6,090,338 6%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,234,567 2,258,769 -1% 2,288,206 -2%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 277,826 296,890 -6% 263,748 5%
ลูกหนี้ 93,495 86,377 8% 71,465 31%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 163,378 -41%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 20,265 29,715 -32% 58,590 -65%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 134 140 -4% 158 -15%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8,036 8,295 -3% 9,195 -13%
สินทรัพย์อื่น 17,509 17,861 -2% 26,571 -34%
รวมสินทรัพย์ 9,185,969 9,105,763 1% 8,971,649 2%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,191 23,032 -56% 10,326 -1%
เจ้าหนี้อื่น 16,066 17,527 -8% 11,114 45%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,185 20,247 -15% 38,882 -56%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,609 3,714 -30% 2,771 -6%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 93,483 95,927 -3% 104,861 -11%
หุ้นกู้ 2,046,424 2,046,146 0% 2,045,303 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 304,567 150,769 102% 162,206 88%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 8,363 6,873 22% 6,893 21%
รวมหนี้สิน 2,498,888 2,364,235 6% 2,382,356 5%
สินทรัพย์สุทธิ 6,687,081 6,741,528 -1% 6,589,293 1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,916,714 4,916,714 0% 5,016,086 -2%
กำไรสะสม 1,770,367 1,824,814 -3% 1,573,207 13%
สินทรัพย์สุทธิ 6,687,081 6,741,528 -1% 6,589,293 1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.2138 12.3132 -1% 12.0352 1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2564
ไตรมาส 4
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 217,891 227,699 -4% 244,399 -11%
รายได้ดอกเบี้ย 225 393 -43% 339 -34%
รายได้เงินปันผล -   -   - -   -
รายได้อื่น 4,825 2,058 134% 236 1944%
รวมรายได้ 222,941 230,150 -3% 244,974 -9%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 34,576 39,707 -13% 46,640 -26%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,823 11,422 -5% 10,904 -1%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 5,407 5,624 -4% 5,437 -1%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 440 390 13% 459 -4%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,804 7,660 2% 7,731 1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,601 1,557 3% 666 140%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย 9,450 9,660 -2% 9,555 -1%
ค่าใช้จ่ายอื่น 8,034 13,271 -39% 5,859 37%
ต้นทุนทางการเงิน 18,202 13,860 31% 18,993 -4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,544 22,477 -17% 18,613 0%
รวมค่าใช้จ่าย 114,881 125,627 -9% 124,857 -8%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 108,060 104,523 3% 120,117 -10%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - - 984 -100%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - - - (598) -100%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (45,903) 31,405 -246% 246,211 -119%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 62,157 135,927 -54% 366,714 -83%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2564
ไตรมาส 4
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2563
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,768,704 8,666,485 1% 8,541,922 3%
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 698,002 702,941 -1% 685,039 2%
ลูกหนี้ 13,057 14,018 -7% 18,196 -28%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 20,265 29,715 -32% 58,590 -65%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 31,067 31,952 -3% 34,658 -10%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 69 -100% 5,387 -100%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,251 10,085 -8% 10,324 -10%
สินทรัพย์อื่น 22,250 22,752 -2% 66,270 -66%
รวมสินทรัพย์ 9,562,596 9,478,017 1% 9,420,386 2%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,191 23,032 -56% 10,326 -1%
เจ้าหนี้อื่น 20,609 29,533 -30% 19,834 4%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,825 28,967 -11% 115,534 -78%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 43,108 29,658 45% 46,900 -8%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 42,056 41,206 2% 45,783 -8%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 262,158 278,061 -6% 287,728 -9%
หุ้นกู้ 2,046,424 2,046,146 0% 2,045,303 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 304,567 150,769 102% 162,206 88%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 88 - - - -
หนี้สินอื่น 14,232 11,716 21% 13,614 5%
รวมหนี้สิน 2,769,258 2,639,088 5% 2,747,228 1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,793,338 6,838,929 -1% 6,673,158 2%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,916,714 4,916,714 0% 5,016,086 -2%
กำไรสะสม 1,876,624 1,922,215 -2% 1,657,072 13%
สินทรัพย์สุทธิ 6,793,338 6,838,929 -1% 6,673,158 2%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.4079 12.4912 -1% 12.1884 2%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563