หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2565
ไตรมาส 4
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 72,068 70,302 3% 78,773 -9%
รายได้ดอกเบี้ย 1,882 1,930 -2% 1,889 0%
รายได้เงินปันผล 52,000 50,000 4% 66,000 -21%
รายได้อื่น 274 205 33% 2,033 -87%
รวมรายได้ 126,224 122,437 3% 148,695 -15%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 18,164 21,788 -17% 17,666 3%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,316 10,402 -1% 10,823 -5%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,500 4,866 -28% 5,407 -35%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 374 263 42% 440 -15%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,443 4,502 -1% 4,545 -2%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 407 398 2% 576 -29%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย - 1,050 -100% 9,450 -100%
ค่าใช้จ่ายอื่น 793 (4,878) -116% 4,382 -82%
ต้นทุนทางการเงิน 14,386 14,780 -3% 18,202 -21%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 52,383 53,171 -1% 71,491 -27%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 73,841 69,266 7% 77,204 -4%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (44,399) 22,000 -302% 148,421 -130%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 28,852 (12,582) -329% (172,324) -117%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 58,294 78,684 -26% 53,301 9%


งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2565
ไตรมาส 4
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,371,360 6,437,759 -1% 6,437,759 -1%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,254,691 2,225,839 1% 2,234,567 1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,740 293,144 0% 277,826 5%
ลูกหนี้ 77,155 88,255 -13% 93,495 -17%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - - - 20,265 -100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 109 115 -6% 134 -19%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6,122 5,991 2% 8,036 -24%
สินทรัพย์อื่น 18,484 17,402 6% 17,509 6%
รวมสินทรัพย์ 9,117,039 9,164,885 -1% 9,185,969 -1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,190 23,032 -56% 10,191 0%
เจ้าหนี้อื่น 10,649 9,991 7% 16,066 -34%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,516 17,373 1% 17,185 2%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,129 2,468 -14% 2,609 -18%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 90,727 91,771 -1% 93,483 -3%
หุ้นกู้ 2,047,573 2,047,287 0% 2,046,424 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 297,691 295,839 1% 304,567 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 6,369 4,479 42% 8,363 -24%
รวมหนี้สิน 2,482,844 2,492,240 0% 2,498,888 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,634,195 6,672,645 -1% 6,687,081 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,800,206 4,821,504 0% 4,916,714 -2%
กำไรสะสม 1,833,989 1,851,141 -1% 1,770,367 4%
สินทรัพย์สุทธิ 6,634,195 6,672,645 -1% 6,687,081 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1172 12.1874 -1% 12.2138 -1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2565
ไตรมาส 4
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 192,984 192,407 0% 217,891 -11%
รายได้ดอกเบี้ย 168 169 -1% 225 -25%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 499 490 2% 4,825 -90%
รวมรายได้ 193,651 193,066 0% 222,941 -13%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 35,248 41,446 -15% 34,576 2%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,316 10,402 -1% 10,823 -5%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,500 4,866 -28% 5,407 -35%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 374 263 42% 440 -15%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 7,751 7,835 -1% 7,804 -1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,451 1,446 0% 1,601 -9%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย - 1,050 -100% 9,450 -100%
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,506 (1,469) -407% 8,034 -44%
ต้นทุนทางการเงิน 14,386 14,780 -3% 18,202 -21%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,413 14,632 -1% 18,544 -22%
รวมค่าใช้จ่าย 91,945 95,252 -3% 114,881 -20%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 101,706 97,813 4% 108,060 -6%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (37,547) (12,582) 198% (45,903) -18%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 64,159 85,232 -25% 62,157 3%

งบดุล

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 1
ปี 2565
ไตรมาส 4
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 1
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,722,429 8,759,976 0% 8,768,704 -1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 711,630 692,860 3% 698,002 2%
ลูกหนี้ 5,224 13,220 -60% 13,057 -60%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - - - 20,265 -100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27,475 28,361 -3% 31,067 -12%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,298 7,730 -6% 9,251 -21%
สินทรัพย์อื่น 26,842 25,876 4% 22,250 21%
รวมสินทรัพย์ 9,500,898 9,528,022 0% 9,562,596 -1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 10,190 23,032 -56% 10,191 0%
เจ้าหนี้อื่น 18,444 16,906 9% 20,609 -11%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 24,541 23,919 3% 25,825 -5%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 30,404 20,175 51% 43,108 -29%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 47,492 51,858 -8% 42,056 13%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 254,381 247,284 3% 262,158 -3%
หุ้นกู้ 2,047,573 2,047,287 0% 2,046,424 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 297,691 295,839 1% 304,567 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 897 928 -3% 88 919%
หนี้สินอื่น 13,592 12,516 9% 14,232 -4%
รวมหนี้สิน 2,745,205 2,739,744 0% 2,769,258 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,755,693 6,788,278 0% 6,793,338 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,800,206 4,821,504 0% 4,916,714 -2%
กำไรสะสม 1,955,487 1,966,774 -1% 1,876,624 4%
สินทรัพย์สุทธิ 6,755,693 6,788,278 0% 6,793,338 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.3391 12.3986 0% 12.4079 -1%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และไตรมาส 1 และ 4 ปี 2564