หน้าแรก / ข้อมูลทางการเงิน /ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2565
ไตรมาส 1
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 72,508 72,068 1% 73,600 -1%
รายได้ดอกเบี้ย 1,900 1,882 1% 1,922 -1%
รายได้เงินปันผล 52,000 52,000 0% 66,000 -21%
รายได้อื่น 183 274 -33% 1,846 -90%
รวมรายได้ 126,591 126,224 0% 143,368 -12%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 21,799 18,164 20% 23,334 -7%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,237 10,316 -1% 10,637 -4%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,533 3,500 1% 3,557 -1%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 359 374 -4% 445 -19%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 4,501 4,443 1% 4,445 1%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 357 407 -12% 265 35%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย - - - 9,555 -100%
ค่าใช้จ่ายอื่น 5,424 793 584% 10,409 -48%
ต้นทุนทางการเงิน 14,595 14,386 1% 14,633 0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - - -
รวมค่าใช้จ่าย 60,805 52,383 16% 77,280 -21%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 65,786 73,841 -11% 66,088 0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22,000 (44,399) -150% 22,000 0%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,873 28,852 -94% 1,917 -2%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 89,659 58,294 54% 90,005 0%


งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2565
ไตรมาส 1
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 6,371,360 6,371,360 0% 6,437,759 -1%
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 2,256,564 2,254,691 0% 2,236,484 1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 301,425 292,740 3% 294,946 2%
ลูกหนี้ 79,100 77,155 3% 96,083 -18%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 96,378 96,378 0% 96,378 0%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - - - 10,710 -100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 103 109 -6% 128 -20%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,905 6,122 29% 6,099 30%
สินทรัพย์อื่น 18,346 18,484 -1% 17,243 6%
รวมสินทรัพย์ 9,131,181 9,117,039 0% 9,195,830 -1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 22,622 10,190 122% 22,622 0%
เจ้าหนี้อื่น 8,799 10,649 -17% 14,637 -40%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,278 17,516 -1% 17,971 -4%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - - - -
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 1,717 2,129 -19% 2,332 -26%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 91,478 90,727 1% 91,234 0%
หุ้นกู้ 2,047,864 2,047,573 0% 2,046,709 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 299,564 297,691 1% 306,484 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
หนี้สินอื่น 5,604 6,369 -12% 4,355 29%
รวมหนี้สิน 2,494,926 2,482,844 0% 2,506,344 0%
สินทรัพย์สุทธิ 6,636,255 6,634,195 0% 6,689,486 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,779,949 4,800,206 0% 4,877,568 -2%
กำไรสะสม 1,856,306 1,833,989 1% 1,811,918 2%
สินทรัพย์สุทธิ 6,636,255 6,634,195 0% 6,689,486 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.1210 12.1172 0% 12.2182 -1%

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2565
ไตรมาส 1
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 192,191 192,984 0% 209,789 -8%
รายได้ดอกเบี้ย 161 168 -4% 211 -24%
รายได้เงินปันผล - - - - -
รายได้อื่น 251 499 -50% 1,943 -87%
รวมรายได้ 192,603 193,651 -1% 211,943 -9%
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 42,504 35,248 21% 41,435 3%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 10,237 10,316 -1% 10,637 -4%
ค่าธรรมเนียมทรัสตี 3,533 3,500 1% 3,557 -1%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 359 374 -4% 445 -19%
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 8,022 7,751 3% 7,781 3%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,615 1,451 11% 1,287 25%
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย - - - 9,555 -100%
ค่าใช้จ่ายอื่น 9,181 4,506 104% 14,058 -35%
ต้นทุนทางการเงิน 14,595 14,386 1% 14,633 0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,367 14,413 -7% 17,116 -22%
รวมค่าใช้จ่าย 103,413 91,945 12% 120,504 -14%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 89,190 101,706 -12% 91,439 -2%
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - -
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1,873 -37,547 -105% 1,917 -2%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 91,063 64,159 42% 93,356 -2%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
 
ไตรมาส 2
ปี 2565
ไตรมาส 1
ปี 2565
เปลี่ยนแปลง
QoQ
ไตรมาส 2
ปี 2564
เปลี่ยนแปลง
YoY
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - - - - -
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 8,724,302 8,722,429 0% 8,770,621 -1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 705,817 711,630 -1% 703,230 0%
ลูกหนี้ 7,899 5,224 51% 12,653 -38%
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - - - -
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - - - 10,710 -100%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26,580 27,475 -3% 30,171 -12%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8,408 7,298 15% 6,896 22%
สินทรัพย์อื่น 27,970 26,842 4% 22,935 22%
รวมสินทรัพย์ 9,500,976 9,500,898 0% 9,557,216 -1%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 22,622 10,190 122% 22,622 0%
เจ้าหนี้อื่น 16,021 18,444 -13% 21,575 -26%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 26,587 24,541 8% 25,092 6%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,409 30,404 -36% 25,493 -24%
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 42,519 47,492 -10% 42,079 1%
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า 253,132 254,381 0% 257,890 -2%
หุ้นกู้ 2,047,864 2,047,573 0% 2,046,709 0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า 299,564 297,691 1% 306,484 -2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,044 897 16% 344 203%
หนี้สินอื่น 13,057 13,592 -4% 9,834 33%
รวมหนี้สิน 2,741,819 2,745,205 0% 2,758,122 -1%
สินทรัพย์สุทธิ 6,759,157 6,755,693 0% 6,799,094 -1%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 4,779,949 4,800,206 0% 4,877,568 -2%
กำไรสะสม 1,979,208 1,955,487 1% 1,921,526 3%
สินทรัพย์สุทธิ 6,759,157 6,755,693 0% 6,799,094 -1%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.3454 12.3391 0% 12.4184 -1%

ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2565 และไตรมาส 2 ปี 2564