หน้าแรก การบริหารจัดการ / ผู้จัดการกองทรัสต์ /ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ TPRIME เป็นบริษัทจำกัดซึ่ง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ

ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
(SCCP REIT Co., Ltd.)
เลขทะเบียนบริษัท 0105556183421
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 15 พฤศจิกายน 2556
ที่ตั้งบริษัท 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 39 ห้อง 3903 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
รายชื่อกรรมการ 1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ
2. ดร.ปฏิมา จีระแพทย์
3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ
4. นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร
ที่มา บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด