หน้าแรก การบริหารจัดการ / ผู้จัดการกองทรัสต์ /ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ TPRIME เป็นบริษัทจำกัดซึ่ง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ

ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
(SCCP REIT Co., Ltd.)
เลขทะเบียนบริษัท 0105556183421
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 15 พฤศจิกายน 2556
ที่ตั้งบริษัท 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
รายชื่อกรรมการ 1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ
2. ดร.ปฏิมา จีระแพทย์
3. นายศิวะพร ชมสุวรรณ
4. นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร
ที่มา บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด