หน้าแรก /นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (กองทรัสต์ฯ) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด เคารพและให้ความสำคัญถึงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านทราบว่า กองทรัสต์ฯ มีการรวบรวมข้อมูลข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้ แบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร และท่านมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรในการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นของท่าน

2. การรักษาความปลอดภัย

กองทรัสต์ฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่มีความจำเป็นและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดให้มีการเข้าถึงเฉพาะพนักงานและบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราอาจมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมกับกองทรัสต์ฯ ตลอดจนติดต่อหรือทำธุรกรรมหรือสัญญากับกองทรัสต์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทรัสต์ฯ ดังต่อไปนี้

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านเป็นการกระทำภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อการทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทรัสต์ฯ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการป้องกันประโยชน์สาธารณะ

6. การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น อาคารอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือบริหารจัดการกองทรัสต์ฯ เพื่อการตรวจสอบภายในหรือเพื่อการจำเป็นในการบริหารจัดการกองทรัสต์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบริษัทหรือหน่วยงานดังกล่าวจะมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเพียงพอ

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย หรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมเท่านั้น

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ:

 • (1) เพิกถอนความยินยอม
 • (2) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • (3) แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • (4) ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • (5) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • (6) โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และ
 • (7) คัดค้านการประมวลผล เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
  3. เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  4. เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล
  5. มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล

  9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะทำการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซด์เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน

  10. ช่องทางการติดต่อ

  บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

  ที่อยู่ : 338 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ยูนิต 1701-2 ชั้น 17, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10240

  ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2258-4515

  Email : info@sccpreit.com

  นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้