หน้าแรก / การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ /หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

เลือก :  

 

เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
เอกสารเเนบ 2 : รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ QR-CODE)
เอกสารเเนบ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เอกสารเเนบ 4 : สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
เอกสารเเนบ 5 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 6 : ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567
เอกสารเเนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 8 : แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารเเนบ 9 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 10 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม
เอกสาร
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
เอกสารเเนบ 2 : รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ QR-Code)
เอกสารเเนบ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เอกสารเเนบ 4 : สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการลงมติ
เอกสารเเนบ 5 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารเเนบ 6 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
เอกสารเเนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 8 : ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเเนบ 9 : แนวปฎิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารเเนบ 10 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสาร
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานสรุปประเด็นถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กองทรัสต์ได้มีการนำส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
เอกสารเเนบ 2 : รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-Code)
เอกสารเเนบ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
เอกสารเเนบ 4 : สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการลงมติ
เอกสารเเนบ 5 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารเเนบ 6 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
เอกสารเเนบ 7 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 8 : ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเเนบ 9 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสาร
ดาวน์โหลด
แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
เอกสาร
ดาวน์โหลด
แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
เอกสาร
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระและคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
เชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
เอกสารเเนบ 2 : สรุปผลการดำเนินงาน เเละรายงานประจำปี 2561
เอกสารเเนบ 3 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 4 : ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560
เอกสารเเนบ 2 : สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560
เอกสารเเนบ 3 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 4 : ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 7 : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสาร
ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสารเเนบ 1 : สรุปผลการดำเนินงาน เเละรายงานประจำปี 2559
เอกสารเเนบ 2 : รายละเอียดข้อเสนอขอเเก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เอกสารเเนบ 3 : รายละเอียดข้อเสนอขอเเก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย
เอกสารเเนบ 4 : วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม เเละการมอบฉันทะ
เอกสารเเนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ ก.
หนังสือมอบฉันทะ ข.
เอกสารเเนบ 6 : แผนที่เเสดงสถานที่จัดประชุม
เอกสารเเนบ 7 : แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)